Lazada

พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ประกาศปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลและการใช้สิทธิออกเสียง มุ่งผลักดันการดำเนินกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนของบริษัท หลักการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะเป็นแนวทางให้กับการมีส่วนร่วมของ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ในฐานะนักลงทุนระยะยาวเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความเสี่ยง/ผลตอบแทนระยะยาวของกองทุนที่ดีขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมและการออกเสียงเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทต่าง ๆ ที่พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เข้าลงทุน

พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) ประกาศปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลและการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (“หลักการ”) เพื่อสื่อสารมุมมองของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินและความยั่งยืน หลักการระบุให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับการลงทุนทราบว่า พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มีแนวโน้มที่จะออกเสียงอย่างไรในเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนสื่อสารมุมมองของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางด้านการเงินและความยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะช่วยเสริมประเด็นสำคัญที่มีอยู่เดิม เช่น องค์ประกอบและประสิทธิผลของคณะกรรมการ รวมทั้งสื่อสารความคาดหวังของเราในการจัดการกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการอธิบายแนวปฏิบัติบางประการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy Roadmap) และนโยบายการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment Policy) ฉบับปรับปรุงของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส

“แผนกลยุทธ์สภาพภูมิอากาศเป็นแนวทางให้กับเราในการใช้เงินทุนและบทบาทที่มีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2593” คุณเฮอร์แมน บริล (Herman Bril) กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศ กล่าว “การปรับปรุงหลักการของเรานั้น เป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนแผนการเปลี่ยนผ่าน และมีส่วนร่วมกับผลการดำเนินงานระยะยาวของบริษัทที่เราลงทุน”

หลักการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ระบุถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพึงสร้างความมั่นใจว่า ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทต่าง ๆ ควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยพีเอสพี อินเวสเสนต์ส ในฐานะผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures หรือ TCFD) สนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้กรอบการทำงาน TCFD และสนับสนุนข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ต้องการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
พีเอสพี อินเวสเมนต์ส สนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนผ่าน และคาดหวังว่าบริษัทต่าง ๆ จะมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการตามพันธกรณีด้านสภาพภูมิอากาศ มีแผนการเปลี่ยนผ่านที่สอดคล้องกับภูมิอากาศวิทยาศาสตร์ และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
พีเอสพี อินเวสเมนต์ส จะจัดลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และขึ้นอยู่กับสถานภาพการถือครองสิทธิของบริษัท เพื่อสื่อสารมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลก และเพื่อลงความเห็นว่าฝ่ายบริหารมีความสามารถและความเต็มใจที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการพิจารณาที่มากพอเกี่ยวกับผลกระทบทางกายภาพและที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนพัฒนาและเปิดเผยแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี้ พีเอสพี อินเวสเมนต์ส ตั้งใจที่จะออกเสียงค้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

“แม้ว่าหลักการที่ปรับปรุงใหม่ของเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่หลักการเหล่านี้ระบุด้วยว่า หากพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เราสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมกับบริษัทนอกตลาดที่เราลงทุนได้ด้วยเช่นกัน” คุณบริลกล่าวเสริม

พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มุ่งมั่นที่จะทบทวนและปรับปรุงหลักการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีแนวทางการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล สามารถศึกษานโยบายการลงทุนที่ยั่งยืน และหลักบรรษัทภิบาลและการใช้สิทธิออกเสียงของเราได้ที่ https://www.investpsp.com/en/psp/investing-responsibly/

เกี่ยวกับ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส
คณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) คือหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 2.305 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบทั่วโลก ครอบคลุมการลงทุนในตลาดทุน หุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสินเชื่อ โดยพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อบริหารจัดการและนำเงินไปลงทุน โดยเงินเหล่านี้มาจากกองทุนเงินบำนาญภาครัฐของรัฐบาลแคนาดา กองทัพแคนาดา กองตำรวจม้าแคนาดา และกองกำลังสำรองแคนาดา ทั้งนี้ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงออตตาวา มีสำนักงานธุรกิจหลักในมอนทรีออล รวมถึงมีสำนักงานสาขาในนิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investpsp.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางทวิตเตอร์และลิงด์อิน

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: มาเรีย คอนสแตนติเนสคู (Maria Constantinescu) พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส โทร: (514) 218-3795 หรือ 1 844 525 3795 อีเมล: media@investpsp.ca