พยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในการลดความเหลื่อมล้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทบยาลัยพะเยา พร้อมกับ ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ คุณลานนา หมื่นจันทร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในการลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจนและการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน การประชุมประกอบด้วย แนวคิดการดูแลกลุ่มเปราะบาง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน บทบาทคณะทำงานระดับหมู่บ้านและโครงสร้างของคณะทำงาน รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประมาณที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์หรือบริการของรัฐ
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน เขตตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส รวมทั้งสิ้น 84 คน

204791_637891567313296973.jpg