ประชุมเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย สานต่องานอนุรักษ์ป่าและนกยูงอย่างยั่งยืน

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานประชุมเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ วิปัสสนาคารนานาชาติ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
การประชุมในครั้งนี้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทยมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ องค์กร ภาคี เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย และเปิดการประชุมโดย ประธานในพิธี พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมชี) จากนั้น ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทยมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.วนิดา แซ่จึง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ ท่านว.วชิรเมธี คุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ คุณชัยธวัช จอมติ ตัวแทนนักวิจัยโครงการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน นำเสนอแนวคิด ทิศทางการทำงาน สร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สานต่องานอนุรักษ์ป่าและนกยูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยา มีโครงการอนุรักษ์ป่าและนกยูงไทย ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีหน่วยงานร่วมกว่า 30 หน่วยงาน ณ วิปัสสนาคารนานาชาติ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย