นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

??หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”
✨เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์
?หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร
?โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
?คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้
?หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี
? หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี
???การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท
?ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน
?ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)
?ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)
✨ค่าใช้จ่าย
แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
?ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php
?โทร. 090-678-4690
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า

-800.jpg