เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564” (Trade and Development Regional Forum 2021) และครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ภายใต้หัวข้อหลัก “Trade and Development Regional Forum 2021 Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การค้า การพัฒนาและการลงทุนของโลกสมัยใหม่ รวมทั้งเชื่อมโยงและกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ยังได้แถลงนโยบายความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสถาบันฯ ที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงให้เกียรติเป็น
ผู้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
เป็นผู้บริหารการจัดงาน

messageImage_1630035140762.jpg