นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เดินทางร่วมพูดคุยกับนักวิชาการด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานแนวใหม่สู่ความยั่งยืน

14 มกราคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เดินทางร่วมพูดคุยกับนักวิชาการด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานแนวใหม่สู่ความยั่งยืน ตามแผนการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคการผลิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และกลุ่มเกษตรกรรองรับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ จากการปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานของกลุ่มเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ถึงการพัฒนาคุณภาพการเก็บเกี่ยวผลปาล์ม การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวผลปาล์มด้วยเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม และการแปรรูปปาล์มนำ้มัน เช่น น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนำ้มันต่อไป

1.jpg