นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,138 ราย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สภามหาวิทยาลัยพะเยามีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2564 ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ตามรายนามดังต่อไปนี้
1. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)
2. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
3. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิซาแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
4. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น(Area -based and Community Engagement) อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสู่การยอมรับในระดับสากลโดยในปี 2565 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่ Rankings อันดับที่ 10ของประเทศและ ของโลก, Scimago Institutions Ranking ของประเทศและ 678 ของโลก, UI GreenMetic World University Rankings อันดับที่ 12 ของประเทศและอันดับที่ 171 ของโลก ควบคู่ไปกับการจัดอันดับการบริหารที่มีธรรมาภิบาลขององค์กร โดยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA ซึ่งการปลูกฝังและสร้างวินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการชื่นชมจากการที่มหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายใต้การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างศักยภาพให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่พึ่งและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ องคมนตรี ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายคงทราบตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและมีความหมายอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานต่างๆ ไม่ว่าแต่ละคนจะศึกษาในสาขาวิชาใดก็ตาม ย่อมจะนำความรู้และทักษะทางวิชาการที่ได้ศึกษาอบรมมา ไปใช้ในการทำงานให้บังเกิดผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่การที่งานจะสำเร็จผลได้โดยสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการประกอบกัน ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเพียรพยายาม ความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความมีปัญญาเฉลียวฉลาดพร้อมที่จะรับรู้และพิจารณาใคร่ครวญให้เท่าทันตามข้อเท็จจริง ตามปัจจัยแวดล้อม ด้วยกระบวนการแห่งเหตุและผล ตลอดจนความพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย ประการสำคัญ คือความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง สุจริต บนพื้นฐานของหลักวิชา โดยปราศจากอคติและการครอบงำของอวิชชาอันจะนำมาซึ่งความเสื่อม จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่พูดนี้ให้เข้าใจชัด แล้วหมั่นเสริมสร้างปัจจัยในการทำงานทั้งนั้นให้บริบูรณ์ กิจการงานที่ทำจะได้สำเร็จผลสมบูรณ์ เป็นประโยชน์เป็นความเจริญดังที่มุ่งหวังตั้งใจ
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 36 ราย ปริญญาโท 194 ราย ปริญญาตรี 3,838 ราย รวมทั้งสิ้น 4,068 ราย ซึ่งพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

DSC006093.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง