ตรวจบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู โดยนายนพพร มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริม
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

411356.jpg