Lazada

ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส เข้ารับรางวัลการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 คุณสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ และคุณอินทุอร เห่วซึ่งเจริญ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศ มาตรฐาน SME ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จาก คุณมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การประกวดในครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ” หรือ “SME National Awards” โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งได้เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยนำแนวทางประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาประยุกต์เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน โดยเป็นโครงการภายใต้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ของประเทศ

ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ คัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจกว่า 1,031 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SME จำนวน 921 คน จาก 335 กิจการ ทั่วประเทศไทย จาก 22 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการเกษตร และภาคธุรกิจอื่นๆ ด้วยการเข้าสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมอีก 2 ครั้ง โดยการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย 7 หมวดการประเมิน ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 – บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
หมวดที่ 2 – การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
หมวดที่ 3 – การเน้นลูกค้าและตลาด
หมวดที่ 4 – การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวดที่ 5 – การบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 – การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 – ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

โดยกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจนได้รับรางวัล จะต้องผ่านทุกหมวด และแต่ละหมวดต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ จากเอกสารและหลักฐานประจักษ์ที่เกิดขึ้น โดยมีกิจการจำนวน 53 กิจการ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในการประกวดครั้งที่ 13 นี้ ซึ่งดีคลีน เป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้

จากการเข้าร่วมการประกวด ทำให้ดีคลีน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน และมีหลักการ ตั้งแต่การวางวิสัยทัศน์องค์กร การพัฒนาบุคคลากร การพัฒนากระบวนการบริการ ไปจนถึงการศึกษาสภาพตลาดในอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ

ดีคลีน บริการทำความสะอาดครบวงจร
ดีคลีน เข้าใจว่าทุกพื้นที่มีความหมายสำคัญมากแค่ไหน
ดีคลีน จึงพร้อมที่จะทำให้ทุกพื้นที่สะอาด และพร้อมเสมอสำหรับการใช้งาน
เพื่อให้ทุกคน มีความสุขกับหน้าที่ของตัวเอง ได้อย่างเต็มที่ .. เต็มศักยภาพ

ด้วยบริการคุณภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
*dKLEAN Signature Service
*Long & Short-term Contracted Partnership
*One-Time Service แบบ Big Clean
หรือ Customized Services ที่สอดคล้องกับทุกความต้องการของคุณ

เพราะเราอยากให้ทุกๆ วัน .. เป็นวันที่ดีของทุกคน

dKLEAN
Make Your Day
ทำให้ทุกวัน..เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ

www.dKLEANservices.com
Tel: 090-944-4647, 061-269-0125
Line: @dklean
FB: dKLEAN cleaning service