ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิท-19 ส่งต่อโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการทำงานอย่างหนักของทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และจิตอาสา
จากสถานการณ์ในขณะนี้ “ดอยคำ” ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยคุณชนันนัทธ์ พลปัถพีรองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และคุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารในการมอบเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดอยคำสุขภาพ อาทิ น้ำมะม่วง 98%, น้ำมัลเบอร์รี่ 50%, เครื่องดื่มสมูทตี้มะม่วงผสมเสาวรส, น้ำฟักข้าวน้ำผึ้ง ฮันนี่แก็ก ซึ่งทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์มีวิตามินซีสูง จำนวนทั้งสิ้น 3,240 กล่อง และบ๊วยหวานอบนุ่ม จำนวน 540 ห่อ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 138,840 บาท ให้กับพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง
สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–9 ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปีพ.ศ. 2537
ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

.jpg