ชูแนวคิดการฟื้นฟูที่ครอบคลุมเป็นกรอบการทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติ

เอกสารระดับสูงฉบับนี้อธิบายสาเหตุที่โครงการเชิงบวกต่อธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยชูแนวคิดการฟื้นฟูที่ครอบคลุมในเมืองอัลอูลาของราชกรรมาธิการอัลอูลา เป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ บนหลักการความเคารพในภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และมรดก
รายงานนี้เผยแพร่เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ธรรมชาติโลก เสนอแผนแนวทางสำหรับหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสังคมโดยรวม เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องและอนุรักษ์โลกธรรมชาติ
ราชกรรมาธิการอัลอูลา (Royal Commission for AlUla หรือ RCU) ได้จัดทำรายงานที่ระบุความจำเป็นยิ่งยวดในการลงมือทำเพื่อปกป้อง ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกที่อยู่ภายใต้การคุกคาม ตลอดจนสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ประสบภัยคุกคามอย่างยิ่ง ในการนี้ ราชกรรมาธิการอัลอูลาได้ระบุความจำเป็นเหล่านี้โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN) และทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาการอนุรักษ์ที่สำคัญเหล่านี้

รายงานดังกล่าวนี้มีชื่อว่า ‘การฟื้นฟูที่ครอบคลุม: แนวทางของอัลอูลาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Comprehensive Regeneration: The AlUla Approach to Sustainable Development) และเผยแพร่เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ธรรมชาติโลก (World Nature Conservation Day) โดยเสนอแผนแนวทางสำหรับการลงมือ ซึ่งสำรวจว่าความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมก่อความเสี่ยงร้ายแรงต่อแหล่งที่อยู่อาศัยทั่วโลกอย่างไร และการทำงานโดยราชกรรมาธิการอัลอูลามอบกรอบการทำงานและวาระสำหรับความสำเร็จทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้อย่างไร

การฟื้นฟูที่ครอบคลุมเป็นแนวคิดที่ราชกรรมาธิการอัลอูลาคิดขึ้นมา เพื่อนำไปพัฒนาเมืองอัลอูลาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการและแนวทางที่หลากหลายบนฐานของเป้าหมายการฟื้นฟูทั้งภูมิทัศน์ และตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสังคมกับสภาพแวดล้อม แนวคิดที่ว่านี้ประกอบด้วย

การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและมรดก
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน
การพัฒนา การเติบโต และการกระตุ้นส่งเสริม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว
การฟื้นฟูที่ครอบคลุมนี้ได้รับการนำเสนอเป็นกรอบการทำงานที่แน่ชัดสำหรับความพยายามของราชกรรมาธิการอัลอูลาในทั่วทั้งเมืองอัลอูลา โดยแสดงความสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมชี้ว่าการฟื้นฟูมรดกและวัฒนธรรมจะให้ประโยชน์ต่อชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังในอนาคตได้อย่างไร ตลอดจนบทบาทอันสำคัญยิ่งที่ชุมชนต่าง ๆ ต้องดำเนินในการส่งมอบแผนการฟื้นฟูพื้นที่เมืองที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ ยั่งยืน และเสริมสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัวในระยะยาว

กรณีศึกษาที่นำเสนอในเอกสารนี้แสดงให้เห็นการนำแผนการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของราชกรรมาธิการอัลอูลา ไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งสร้างความสำเร็จมาแล้วในหลายโครงการ รวมถึงการพัฒนาโครงการเสือดาวอาระเบีย (Arabian Leopard Programme) ซึ่งมุ่งที่จะนำเสือสายพันธุ์ดังกล่าวกลับสู่ธรรมชาติ การสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติชาราน (Sharaan Nature Reserve) การชุบชีวิตโอเอซิสทางวัฒนธรรมของอัลอูลา (AlUla Cultural Oasis) และความสำเร็จของธนาคารเมล็ดพันธุ์และสถานอนุบาลพืชของอัลอูลา (AlUla Seed Bank and Plant Nursery)

แต่ละโครงการเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก รวมถึงการฟื้นฟูและฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวของถิ่นที่อยู่ โดยมีการปลูกพืชพรรณที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์อัลอูลา การนำสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองกลับสู่เขตอนุรักษ์ที่มีการจัดการและติดตามเฝ้าระวังอย่างชาราน ซึ่งอยู่ในรายการสีเขียวสำหรับพื้นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ การฟื้นฟูศูนย์กลางชุมชนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในอัลอูลา ตลอดจนโอกาสที่นำมาสู่คนในท้องถิ่น

รายงานนี้มีประเด็นเจาะลึกหลัก ๆ อยู่ที่การสนับสนุนการบูรณาการหลักการฟื้นฟูที่ครอบคลุมเข้ากับการตัดสินใจของรัฐบาลและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง โดยเล็งเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างครอบคลุมหลากหลาย ซึ่งจะสร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อโลกสำหรับชนรุ่นหลังอีกหลายชั่วคน

ดร. สตีเวน บราวน์ ( Stephen Browne) รองประธานฝ่ายมรดกสัตว์ป่าและธรรมชาติของราชกรรมาธิการอัลอูลา กล่าวว่า “ความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มนุษยชาติทั้งหมดกำลังเผชิญ และเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไข ที่ผ่านมาราชกรรมาธิการอัลอูลาดำเนินการอย่างชัดเจนตามหลักการฟื้นฟูที่ครอบคลุม เรากำลังส่งมอบการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดประสานกับชุมชนต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการที่สามารถดำเนินการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของเรา”

“การเผยแพร่รายงานที่เราทำขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของเราที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จะทำให้ผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงตระหนักมากขึ้นถึงความสำเร็จที่ราชกรรมาธิการอัลอูลาได้บรรลุมาจนถึงขณะนี้ ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยในการสร้างแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุดมคติและประโยชน์ของการฟื้นฟูที่ครอบคลุมต่อไป”

ดร. บรูโน โอเบอร์เล ( Bruno Oberle) ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ดำรงตำแหน่งระหว่างกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2566) กล่าวว่า “เมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นของอัลอูลาที่จะร่วมส่งเสริมวิสัยทัศน์ของ IUCN เพื่อมุ่งสู่โลกที่ยุติธรรมซึ่งให้คุณค่าและอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว ผมมีความหวังว่าแบบอย่างและประสบการณ์ของอัลอูลาจะสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวคิดการฟื้นฟูที่ครอบคลุม”

อ่านรายงานดังกล่าวได้ที่: comprehensiveregeneration.pdf (rcu.gov.sa)

ดูรูปภาพ: คลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1GTOJ4TR_dcngsYCQ81Z452PkkC9LbTCr

รูปภาพ –
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2163016/The_Royal_Commihttps://mma.prnewswire.com/media/2163005/The_Royal_Commission_for_AlUla.jpgssion_for_AlUla_2.jpg

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2163006/The_Royal_Commission_for_AlUla_3.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2163013/The_Royal_Commission_for_AlUla_4.jpg