จากพันธสัญญาองค์กร “มิซุ โตะ อิคิรุ (การอยู่ร่วมกับน้ำ)” สู่การปฏิบัติ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อเด็กชาวเขา

“น้ำ” เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของทุกคน และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เราจึงนำพันธสัญญาของ ซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า “มิซุ โตะ อิคิรุ” หรือ “การอยู่ร่วมกับน้ำ” มาลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพน้ำ โดยล่าสุด บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ มูลค่ารวม 400,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขาและบุคลากรในโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง ยากต่อการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงน้ำสะอาด เพราะ ‘น้ำ’ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ บริษัทฯ จึงมอบความช่วยเหลือให้แก่น้องๆ นักเรียนและคุณครู โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ จังหวัดเชียงราย ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค โครงการนี้ไม่เพียงตอกย้ำการนำพันธสัญญาขององค์กรมาลงมือทำอย่างแท้จริง แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ‘เติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) ของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน ดร. สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อธิบายให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดบนพื้นที่ราบสูงว่า “การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นปัญหาที่มีมานานในโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งอยู่บนเขาบนดอยในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ระบบน้ำประปาปกติยากที่จะเข้าถึง ทำให้ชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่มักใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติในรูปแบบระบบประปาภูเขา แต่ทว่ามักพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยน้ำมีตะกอนอยู่มากทำให้น้ำขุ่น รวมถึงมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงมีโครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนและชุมชนในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ และมูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนและการเข้าถึงน้ำสะอาด มูลนิธิฯ จึงได้ทำหน้าที่เป็น ‘สะพานความดี’ นำเงินสนับสนุนของทางบริษัทฯ ไปสร้างระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านน้ำ”

นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางน้ำประชาสรรค์ กล่าวขอบคุณ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย “สิ้นสุดการรอคอยกว่า 40 ปี ที่เด็กๆ นักเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง โดยก่อนหน้านี้แม้โรงเรียนจะติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว แต่น้ำที่ได้ก็ยังสะอาดไม่เพียงพอ บางครั้งมีตะกอนสีแดง เนื่องจากระบบน้ำที่ใช้ในโรงเรียนเป็นระบบน้ำประปาภูเขา ผมต้องขอขอบคุณ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูงที่ช่วยดำเนินการขุดเจาะและสร้างระบบน้ำบาดาลให้แก่โรงเรียน รวมถึงติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ ทำให้เด็กๆ นักเรียนกว่า 340 คน มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค ตลอดทั้งปี นักเรียนที่นี่เป็นเด็กชาว อาข่า กะเหรี่ยง และลาหู่ ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยบนพื้นที่ราบสูง ห่างไกลความเจริญ พวกเขายังต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมขอขอบคุณน้ำใจจากแดนไกลที่มาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับ”