คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ม.พะเยา ลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ม.พะเยา ลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน นำโดย ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ, อาจารย์อรทัย เกตุขาว, นางสาวปิยะพร พิมพาแสง (นักวิทยาศาสตร์) และนิสิตสาขาอนามัยชุมชน ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อสม. จำนวน 80 คน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการจิตอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตกับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป