คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
เปิดอบรมแบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ผ่านโปรแกรม Zoom: Video Conferencing
หลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร” จำนวน 6 ชั่วโมง
อบรมวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และให้ความหมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหาร
หลักสูตร “ สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” จำนวน 3 ชั่วโมง
อบรมวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่าย ลำเลียง และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ คุณอุษา ป้องจิตใส มือถือ 080-454-6498 ,คุณสุภาวิณี ศรีคำ มือถือ 064-596-1562 tufoodsafety@fph.tu.ac.th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3wGstPA สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3zFS8tq