คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
สมัคร คลิก https://admission.ssru.ac.th/
6618 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ (สมัครฟรี ติดต่อแอดมิน)
6601 สาขาวิชาจิตรกรรม
6617 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น (ลุ้นรับ iPad และ ทุนการศึกษา)
6613 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
6611 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)
6616 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
6606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th

portfolio65.jpg