คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาทำการหรือโทร. 02-5643001-9 ต่อ 3242, 3240
http://prg.engr.tu.ac.th/adm/web/doc/2564060021.pdf