Lazada

ขานรับนโยบาย DTC Green College วิทยาลัยดุสิตธานี นักศึกษาระดมทีมชูโครงการ “Recycle วิถีแห่งความยั่งยืน”

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แต่กลับพบว่าสิ่งที่ ตามมาอย่างรวดเร็ว คือ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนานับประการ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องอากาศ การขาดแคลนน้ำ ปัญหาขยะ และเกิดภาวะโลกร้อน สิ่งหนึ่งที่ช่วยชะลอปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นั่นก็คือ การรีไซเคิล หมายถึง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นการส่งคืนวัสดุกลับสู่กระบวนการผลิตผ่านวงจรของการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของสังคม แทนที่จะทิ้งวัสดุเหล่านั้นไปยังถังขยะแบบไร้ประโยชน์

นักศึกษาชมรมทุนการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC FUND CLUB) ตระหนักและอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น จึงผุดโครงการ “Let’s Recycle Project” ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการย่อย ได้แก่ Let’s get lid, FUND CLUB x Thai Green Roof และ Recycle to PPE โดยเป็นการรับบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติก ขวดนํ้าพลาสติก และกล่องนม UHT ที่เหลือจากการใช้งานส่งมอบให้กับองค์กรหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีได้มีส่วนช่วยเหลือในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

นายพัชรพล เด่นงานวศิน ประธานชมรม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เป็นตัวแทนกล่าวถึงโครงการนี้ว่า “Let’s Recycle เป็นโครงการที่ทางชมรม FUND CLUB ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามปณิธานของชมรม คือ “Fund the help, fund the hope” โดยหัวข้อที่เลือกคือ ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก จึงจับมือผนึกกำลังกับ 3 หน่วยงาน คือ Precious Plastic Bangkok เป็นการนำฝาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วไปแปรรูปให้กลายเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน YOU เทิร์น by GC การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วไป รีไซเคิล และ Thai Greenroof เป็นการนำกล่อง UHT ที่ใช้แล้วไปแปรรูปให้เป็นหลังคาเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

โครงการ Let’s Recycle ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้มากถึง 83,075 ชิ้น นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะแล้ว ยังเป็นการจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่การ Recycle ของเยาวชนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี เชื่อมั่นว่า แม้เยาวชนจะเป็นเพียงพลังเล็ก ๆ แต่ถ้าพลังเล็ก ๆ เหล่านี้รวมเข้าด้วยกัน ก็จะก่อให้เกิดพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ จึงมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกรักษ์โลกผ่านทางโครงการ DTC Green College ่ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th