วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โดยนางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โดยนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ หลักสูตรที่เปิดฝึก ประโยชน์ที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย บทบาทของครูแนะแนว ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้การสนับสนุนในการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินกองทุนเพื่อคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายหลังจากการอบรมและการทำงานต่อ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลด้วยโปรแกรม Google Meet

1.2.jpg