กระทรวงการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ปีที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ
โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีปี 2564 เปิดสนามประลองให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการอาหาร รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารฉายรังสีใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้เรื่องอาหารฉายรังสีของคนไทยให้แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค และนำไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสีที่เกิดจากแนวคิดริเริ่มในโครงการนี้ออกสู่ท้องตลาด มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลากหลายชนิด รวมถึงมีการบริโภคอาหารฉายรังสีในประเทศไทยอย่างหลากหลายมากขึ้น
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ประเภทอุดมศึกษา” สำหรับนิสิต / นักศึกษา ผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ “ประเภทประชาชนทั่วไป” สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาใดๆ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการประกวด และศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สทน.ได้ที่ www.tint.or.th และ www.facebook.com/thai.nuclear โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอผลงานผ่านทางอีเมลtintfoodinnovation2021@gmail.com ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2564