กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชา”

ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถา เรื่อง “โอกาสและอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย” โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เที่ยวไร่กัญชา” จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม รักจังฟาร์มวังน้ำเขียว และกิจกรรมระดมความคิดจากประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกัญชาและการท่องเที่ยวสมุนไพร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 149 5609

art.jpg