กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤตโควิด 19”

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิด การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤตโควิด 19” โดยมี ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมจำนวน 500 คน

ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว ในการเข้าสู่มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับนักท่องเที่ยว และมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว รองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
4. สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

#กรมการท่องเที่ยว