กรมการจัดหางาน ให้รีบเร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.5 กรกฎาคม 2565 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง และ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) หากประสงค์จะทำงานต่อไป ให้รีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

โดยดำเนินการ ลงทะเบียน – ต่ออายุ – ชำระเงิน ดังนี้

1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
2. เข้าสู่ระบบต่ออายุใบอนุญาต
– เลือกสถานที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต
– ตรวจสอบข้อมูลนายจ้างและคนต่างด้าว
– กรอกข้อมูลและแนบเอกสารตามที่ระบบกำหนด (แบบบต.50 อ.5)
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม รอพิจารณาอนุมัติการยื่นต่ออายุ และรอรับใบอนุญาตทำงาน

หรือมีข้อขัดข้องสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

หากไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและชำระเงินค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน