ประกาศถึงผู้ถือหุ้นธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน แจ้งเรื่องการประนีประนอมยอมความในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน

โปรดอ่านหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่าน

มอนทรีออล, 13 กุมภาพันธ์ 2567 /PRNewswire/ — หนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ส่งให้แก่บุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน (Toronto-Dominion Bank) ในหรือหลังจากวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และยังมีการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 (เรียกรวมกันว่า “กลุ่ม” หรือ “สมาชิกกลุ่ม”)

ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้พิพากษาโดนัลด์ บิสสัน (Honourable Donald Bisson) แห่งศาลสูงสุด (Superior Court) ได้อนุมัติการการประนีประนอมยอมความระหว่างทุกฝ่ายในกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม ระหว่าง มาเจสติก แอสเซต แมเนจเมนต์ (Majestic Asset Management) และเทิร์นเอต พาร์ตเนอร์ส อิงค์ (Turn8 Partners Inc.) กับ ธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน (Toronto-Dominion Bank) สำนวนคดีที่ 500-06-000914-180 (“การประนีประนอมยอมความ“)

สรุปเงื่อนไขการประนีประนอมยอมความ

ธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียนจะชำระเงินเต็มจำนวน 22 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุดท้าย (“จำนวนเงินการประนีประนอมยอมความ“) เพื่อประนีประนอมยอมความข้อเรียกร้องทุกประการที่มีต่อตนในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ (“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม“) แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับผิดใด ๆ ของธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน

จำนวนเงินการประนีประนอมยอมความดังกล่าวนี้ เมื่อหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายทนายความ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และภาษี (“เงินทุนชดเชย“) จะแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มตามแผนการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากศาล มีการอนุมัติค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (33.33 เปอร์เซ็นต์) ของจำนวนเงินการประนีประนอมยอมความ บวกค่าใช้จ่าย บวกภาษี สามารถเข้าชมสัญญาประนีประนอมยอมความและแผนการจัดสรรได้ทาง https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion

เพื่อเข้าร่วมในการประนีประนอมยอมความ ต้องยื่นคำร้องสำหรับการชดเชยภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาชิกกลุ่มแต่ละรายต้องกรอกเอกสารแบบฟอร์มคำร้องและอัปโหลดเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของผู้บริหารจัดการ ไรซ์พอยต์ แอดมินิสเตรชัน อิงค์ (RicePoint Administration Inc.)

สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ทางเว็บไซต์ของผู้บริหารจัดการ ทาง https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com หรือติดต่อผู้บริหารจัดการเพื่อขอรับเอกสารแบบฟอร์มคำร้องได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1-888-352-1387 หรือทางอีเมล tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com

หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มคำร้องที่กรอกครบถ้วนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ท่านอาจจะไม่ได้รับส่วนใด ๆ ของเงินทุนชดเชย

ศาลสูงสุดได้แต่งตั้งไรซ์พอยต์ แอดมินิสเตรชัน อิงค์เป็นผู้บริหารจัดการการประนีประนอมยอมความ เพื่อทำหน้าที่อย่างเช่น (1) รับและประมวลแบบฟอร์มคำร้อง (2) ตัดสินการมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สำหรับการชดเชย และ (3) แจกจ่ายเงินทุนชดเชยให้แก่สมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มคำร้องในรูปแบบกระดาษได้เฉพาะหากท่านไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยส่งแบบฟอร์มคำร้องรูปแบบกระดาษได้ทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ต่อไปนี้

TD Bank Canadian Shareholder Settlement
c/o RicePoint Administration Inc.
P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3
อีเมล: tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com

การลงทะเบียนคำร้องผ่านช่องทางของผู้บริหารจัดการ:

https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (ภาษาอังกฤษ)
https://fr.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (ภาษาฝรั่งเศส)

หนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยศาลสูงสุดแห่งควิเบก (Superior Court of Québec)

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2335803/Faguy___Co__Barristers_and_Solicitors_Inc__ATTENTION_TORONTO_DOM.jpg?p=medium600

 

View original content to download multimedia: Read More