9krapalm.com

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9krapalm.com ชื่อ URL https://9krapalm.com/ (“แพลตฟอร์ม”) เมื่อท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ ใน การให้บริการแพลตฟอร์มมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่แพลตฟอร์ม จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับ แพลตฟอร์ม เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น และบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่มีอำนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ เรา สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ แพลตฟอร์ม ได้เนื่องจากการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของ เราแก่ ผู้ใช้บริการโดยตรง  ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ แพลตฟอร์ม อยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

ทางเราอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของ แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ ผู้ใช้ บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน แพลตฟอร์ม โดยนโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อเราได้ประกาศผ่าน แพลตฟอร์ม

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลในการให้บริการ แพลตฟอร์ม

ในการให้บริการ แพลตฟอร์ม เราจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้ บริการผ่านหน้า แพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ทั้งนี้ เราจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ แพลตฟอร์ม อยู่และ 3 ปีหลังจากการเลิกการใช้บริการ ซึ่งเรามี ความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เพื่อเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิต่างๆของเรา เว้นแต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เรามีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วน บุคคลไว้ เป็นระยะเวลาอย่างอื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของ แพลตฟอร์ม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

Cookies ที่เราใช้ในการให้บริการ แพลตฟอร์ม

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิ ภาพในการทำงานให้บริการของ แพลตฟอร์ม แก่ผู้ใช้บริการ เรามีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประ เภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ตังที่ระบุต่อไปนี้

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของ แพลตฟอร์ม แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตน เองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประ สิทธิภาพในการทำงานให้บริการของ แพลตฟอร์ม ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละ ประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

เรารับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดย มิชอบ นอกจากนี้ เราได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ เราจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เรารับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในการควบคุมของเราได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังเรา เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่เราได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ

Exit mobile version