9krapalm.com

อีมิแน้นท์แอร์ จัดอบรมช่างแอร์ระดับ 3 หลักสูตรแรกในไทย หวังยกระดับมาตรฐานช่างแอร์ทั่วประเทศ

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ โดยได้รับเกียรติจากคุณณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรระดับสูงสุดและเป็นหลักสูตรแรกในไทยที่ต้องการยกระดับมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศให้มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ที่ผ่านมาอีมิแน้นท์แอร์ ได้มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการคิดหลักสูตรและการจัดการอบรมช่างเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และ ระดับ 2, หลักสูตรเทคนิคการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านสำหรับมืออาชีพ และ หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีองค์ความรู้สำคัญต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ และที่ผ่านมาก็ได้การตอบรับที่ดีจากช่างเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศ ที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้เป็นอย่างดีและมีมาตรฐาน

“ขณะที่ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศก็ได้มีการพัฒนาแบบล้ำหน้า มีฟังก์ชันทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้น ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศเพียงแค่หลักสูตรระดับ 1 หรือ ระดับ 2 อาจไม่เพียงพอ จึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรแรกของประเทศและเปรียบเหมือนหลักสูตรระดับสูงของช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานของช่างเครื่องปรับอากาศให้สามารถปฏิบัติงาน ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจำนวน 2 ใบ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และจากบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพและมาตรฐานของช่างเครื่องปรับอากาศ”

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าอบรมในหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 นี้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 หรือมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการทดสอบมาตรฐานการผ่านหลักสูตรระดับ 2 อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 6 เดือน

โดยการอบรมในรุ่นแรกมีช่างเครื่องปรับอากาศจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอีมิแน้นท์ (Eminent Exploring Center หรือ EEC) จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ eminent air

Exit mobile version