9krapalm.com

BEDO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.

BEDO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.
เมื่อวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 BEDO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: PR888

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version