9krapalm.com

เอส ไอ จี คอมบิบล็อค รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ตามหลัก EPR (Extended Producer Responsibility) ซึ่งเป็นหลักการที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ครอบคลุมการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านทางการจัดการวงจรชีวิตของบรรุภัณฑ์ และเป็นหนึ่งในกว่า 70 องค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” โดยมี นายโฆษิต สุขสิงห์ ร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Exit mobile version