9krapalm.com

“เคหะสุขประชา” เดินสายเข้าพบสื่อสารองค์กรการเคหะแห่งชาติ

นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อหารือปรึกษาในงานด้านสื่อสารองค์กรของทั้งสองฝ่าย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการสื่อสารกับโครงการ “เคหะสุขประชา” บ้านเช่าพร้อมอาชีพ เพื่อผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 การเคหะแห่งชาติ

Exit mobile version