9krapalm.com

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 52, วันอังคารที่ 9 – พุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 – 17:00 น.

รายละเอียด
การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม

ผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล – บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี

การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน – หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version