9krapalm.com

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ RE151

รายละเอียด
การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม

ผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี

การวางแบบแผนของรายได้ รายจ่าย การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Exit mobile version