9krapalm.com

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า Rider หลักสูตร สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า Rider เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ขนส่ง และกลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวน 60 คน
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่น
หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชั่วโมง มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 23 คน ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สนพ.กระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version