9krapalm.com

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชวนร่วมโครงการ ได้โอกาส ให้โอกาส ระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัด – สร้างอาคารหอผู้ป่วยใน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชวนร่วมโครงการ “ได้โอกาส ให้โอกาส”
ระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัด – สร้างอาคารหอผู้ป่วยใน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวน
ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ได้โอกาส ให้โอกาส” ระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ทันสมัยและ
ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 พร้อมขยายขนาดบริการเป็น 400 เตียง ดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรทุกมิติ
ชูมาตรฐานการรักษาเดียวกับศิริราช
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เริ่มเปิดให้บริการประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2549 เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และรักษาโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อน โดยให้บริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งในปี 2560 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขยายการรักษาให้ครอบคลุมทุกแผนก รวมถึงการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเปิดให้มีการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์และนักศึกษาสหวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
รองรับงานบริการการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า
ตลอดการดำเนินงาน 15 ปีที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาโรค
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
ทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ศูนย์การแพทย์ฯ ขยายงานบริการด้านการแพทย์และรองรับผู้ป่วยนอกได้ 500,000 ครั้งต่อปี และรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 6,000 ราย และคาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วย ในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ศูนย์การแพทย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด
“การรักษาที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราช แม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่เรามีนโยบายทำงานร่วมกับเอกชน เรามีศูนย์บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง อาทิ
ศูนย์ล้างไต ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผู้ป่วยต้องรอคิวนาน
ขณะที่การตรวจรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมีราคาแพง ดังนั้น เราจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้ในราคารัฐบาล เราทำให้คนรอดชีวิตไปเยอะด้วยคำว่า “ถูก เร็ว ดี”
ซึ่งนอกจากงานด้านการบริการแล้ว ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ยังวางแผนการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์
แก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมารับใช้สังคม
พร้อมกันนี้ยังต้องพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยและเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น
เราวางแผนที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัด ก่อสร้างหอพักผู้ป่วยในและขยายเตียงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา การตรวจวินิจฉัย ที่มีประสิทธิภาพ และขยายโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รศ.นพ.ธีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์ฯ ในปัจจุบันจำนวน 15 ห้อง
มีสภาพเสื่อมโทรมตามระยะเวลาที่ใช้งาน จึงมีแผนปรับปรุงห้องผ่าตัดให้มีระบบและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อที่จะเตรียมการสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณในการปรับปรุงราว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 ซึ่งจะทำให้ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก สามารถรองรับผู้ป่วยในจากเดิม 200 เตียง เป็น 400 เตียงในอนาคต โดยตั้งงบประมาณ
การสร้างอาคารหอผู้ป่วยในทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 320 ล้านบาท จึงต้องการระดมทุนงบประมาณในส่วนนี้เพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยของเราได้ครบวงจรทุกมิติมากขึ้น
“ผมเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการบริการ การปรับปรุงพื้นที่ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ จะสร้างโอกาสการเข้าถึงการแพทย์คุณภาพสูงให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ได้โอกาส ให้โอกาส” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโอกาส ให้ทุกชีวิตได้ไปต่อ การระดมทุนครั้งนี้จะทำให้เราสามารถมีห้องผ่าตัด
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในปริมาณที่มากขึ้น ขยายขนาดการบริการผู้ป่วยใน ให้คนไข้ได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว ทันท่วงที และเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้กลับไปเป็นกำลังหลักให้ครอบครัว และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม” ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าว
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส ด้วยการบริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงห้องผ่าตัด และสร้าง
อาคารหอผู้ป่วยใน” ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 901-7-05611-1
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
กองทุน สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามกรมสรรพากรกำหนด)เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation
สอบถามข้อมูลโทร 02-849-6799 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)
รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5WCYHDkYU64

Exit mobile version