9krapalm.com

“วิทยาลัยดุสิตธานี และ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” กับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการงานวิจัยในมนุษย์ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการจัดระบบการควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย ตลอดไปจนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งทางด้านหลักการงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน จึงได้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้โดยทางด้านวิทยาลัยดุสิตธานีจะได้มีการจัดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปีพ.ศ. 2563

ในขณะเดียวกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการวิจัยในมนุษย์ได้หลากหลายสาขาวิชา และได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานีต่อไป ก่อนการจัดทำและนำผลงานออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

Exit mobile version