9krapalm.com

พิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

พิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแสดงออกถึงความเคารพและความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร นำน้ำขมิ้นส้มป่อย มาลัย และเครื่องสระเกล้าดำหัว เพื่อขอขมาและขอพร จาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

Exit mobile version