9krapalm.com

ครั้งแรกของไทยกับรางวัล Real Impact Award 2565 สืบค้นด้วยระบบ Social Listening เชิดชูเกียรติผู้ที่มีการปฏิบัติโดดเด่นตามแนวทาง ESG

นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลสมาร์ท จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรชั้นนำยุคใหม่ต่างเน้นการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยนำหลักของ ESG มาใช้เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติอันประกอบด้วยการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (E) ด้านสังคม (S) ด้านธรรมาภิบาล (G) เพราะเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก สร้างความสุขให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไปและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

นายภูกิจ กล่าวต่อว่า บริษัท เรียลสมาร์ท จำกัด บริษัทชั้นนำของประเทศไทยในด้าน MarTech มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่ให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก และเน้นความสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดเจน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการประกวดรางวัล Real Impact Award 2565 รางวัลเชิดชูเกียรติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยี Social Listening มาใช้เพื่อค้นหาหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและบุคคลที่มีแนวปฏิบัติโดดเด่นในแนวทาง ESG โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล Real Impact Award 2565 พร้อมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์กร ประกอบด้วย กรมประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์คุณธรรม มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สถาบันลูกโลกสีเขียว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์แนวยั่งยืน รวมถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Real Impact Award แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รางวัลส่งเสริมสังคม และรางวัลองค์กรธรรมาภิบาล รางวัล Real Impact Award 2565 นี้มีความแตกต่างกับรางวัลอื่นๆ คือไม่มีการประกาศเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ส่งแผนงานกิจกรรมเข้ามาสมัคร แต่บริษัท เรียลสมาร์ท จำกัด จะเป็นผู้ค้นหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Social Listening อันมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ และคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้สำหรับรางวัลนี้จากข้อมูลที่ปรากฏอยู่จริงในโลกออนไลน์

นายภูกิจ กล่าวว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นโลกที่คนไทยใช้เวลาทุกวันเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นการรับรู้ ทัศนคติและการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เสียงสะท้อนของผู้คนในโลกออนไลน์จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่ากิจกรรมที่องค์กรดำเนินการได้สร้างความยั่งยืน สร้างผลเชิงบวกและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้จริง

สำหรับการดำเนินงานโครงการประกวดรางวัล Real Impact Award 2565 จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1.การเผยแพร่โครงการและเตรียมการเก็บข้อมูลโดยใช้ Social Listening ค้นหาและรวบรวมช่วงข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 2. การพิจารณาตัดสินรางวัล และ 3.ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล (เดือนธันวาคม 2565) เชื่อมั่นว่า Real Impact Award 2565 จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับรางวัลยังคงพัฒนาการดำเนินงานที่สอดประสานแนวคิดด้าน ESG สืบต่อไปเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งจะสร้างความตระหนัก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นต่อไป

Exit mobile version